Ga naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities:

 • Opdrachtnemer: Dineke Buizert, eigenaar van Kili-coaching, gevestigd in Duiven, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer kvk: 82127212
 • Kili-coaching richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en hun ouders middels de Kernvisie Methode.
 • Opdrachtgever: De partij die de opdracht geeft, meestal de gezaghebbende ouder.
 • Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Schriftelijk: Schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Regels en afspraken:

 • Een sessie begint en eindigt op de afgesproken tijd. Opdrachtgever dient tijdig op afgesproken tijd en plaats aanwezig te zijn.
 • Indien een sessie niet op tijd kan beginnen omdat opdrachtgever en het kind niet aanwezig zijn, dan betekent dit niet dat de sessie voortduurt na het overeengekomen tijdstip. De opdrachtgever blijft dan het volledige tarief verschuldigd.
 • Opdrachtgever dient tijdens een sessie samen met het kind aanwezig te zijn.
 • Opdrachtgever kan een gemaakte afspraak tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos verzetten of annuleren.
 • Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten.
 • Opdrachtnemer is ten alle tijden gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Toepasselijkheid:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • In het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Coachovereenkomst:

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende coachovereenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 
 • Voor het coachen van kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Zonder toestemming van beide gezaghebbende ouders zal er niet tot coaching worden overgegaan.

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Opdrachtnemer is op de hoogte van de AVG wet en zal deze naleven. 
 • Door het tekenen van de Coachovereenkomst geeft de opdrachtgever toestemming aan de opdrachtnemer om contactgegevens en persoonlijke gegevens ten behoeve van de coaching op te slaan. 

Uitvoering van de opdracht:

 • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden. 
 • Het coachtraject start met een intakegesprek met de opdrachtgever. 
 • Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 
 • Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. 

Geheimhouding:

 • Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies tenzij opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft. 
 • Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan opdrachtgever. 
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om de casus anoniem voor te leggen in een intervisiegroep met vakgenoten om meer duidelijkheid te krijgen over de juiste begeleiding.

Investering en betalingsvoorwaarden 

 • De actuele tarieven voor coaching staan vermeld op de website kili-coaching.nl
 • Tariefwijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd. Voor de dan lopende trajecten zullen de tarieven niet worden aangepast. 
 • Na iedere sessie wordt een factuur gestuurd welke binnen 14 dagen na factuurdatum betaald dient te worden naar het rekeningnummer dat op de factuur vermeldt staat.
 • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is opdrachtnemer gerechtigd de verdere begeleiding op te schorten. 

Vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling 

 • Opdrachtnemer is verplicht om volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te werken.

Aansprakelijkheid 

 • Het advies en de begeleiding van Coachpraktijk Kili-coaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. 
 • Coachpraktijk Kili-coaching is nimmer aansprakelijk voor direct of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Coachpraktijk Kili-coaching. 
 • Indien er, voor zover op de opdrachtnemer enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer die de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.
 • Coachpraktijk Onwijs Wijs heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de beroepsorganisatie Adiona. 

Toepasselijk recht en klachtenregeling 

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
 • Bij een klacht wordt de opdrachtgever verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op de nemen met de opdrachtnemer, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie. 
 • Wanneer de opdrachtgever en opdrachtnemer er niet uitkomen, kunnen zij samen beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de beroepsorganisatie Adiona waarbij opdrachtnemer is aangesloten. 

Vindplaats en wijziging voorwaarden 

 • Deze voorwaarden zijn geplaatst op kili-coaching.nl
 • Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de coachovereenkomst met opdrachtnemer.